Как да се запиша и как да уча?

 Моля въведете  в менюто "Вход", потребителското име и парола на латиница, които изпратихме на посочения от Вас Е-mail, след записването Ви за обучение.

Ако имате проблем и се нуждаете от помощ, моля да се свържете с наш представител на посочените в E-mail телефони.

Налични курсове

Обучение на координатори по безопасност и здраве, за етапа на изпълнението на строежа, съгласно:

НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд / чл.24 и чл.26 /;
НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. /чл.3/ за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност във връзка с изискване на:

Закон за камарата на строителите /чл. 15, ал. 1, т. 4 "б"/