Обучение на координатори по безопасност и здраве, за етапа на изпълнението на строежа, съгласно:

НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд / чл.24 и чл.26 /;
НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. /чл.3/ за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.