Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност във връзка с изискване на:

Закон за камарата на строителите /чл. 15, ал. 1, т. 4 "б"/